E-A-T = Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity. Pomáhá těm, kteří ho konzumují, aby pochopili, kdo jste, co děláte a jaké hodnoty zastáváte. A publikum také očekává, že váš obsah bude věcně správný, směrodatný a důvěryhodný (E-A-T).
 E-A-T = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost

Osnova článku:

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání jsou vodítkem pro lidské hodnotitele, aby věděli, jak mají posuzovat hodnotu webových stránek. Tento dokument o 167 stránkách (poslední aktualizace: 28. 7. 2022) nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. 

Google ve své Nápovědě říká: „Hodnotitelé kvality sídlí po celém světě a jsou důkladně proškoleni podle podrobných pokynů. Jejich názor nám pomáhá zjistit, jaké změny Vyhledávání by byly užitečné. Hodnotitelé nám také pomáhají zařazovat informace do kategorií, na základě kterých vylepšujeme své systémy. Můžete se například zeptat, v jakém jazyce je stránka napsána nebo co je na ní důležitého."

Dne 12. 1. 2022 zveřejnil na Twitteru John Mueller ze společnosti Google tento krátký příspěvek: „Nicméně pokyny pro hodnotitele kvality nejsou pokyny pro SEO specialisty.“ Barry Schwartz k tomu poznamenává, že i když je třeba mít na paměti, že tyto Pokyny nejsou určeny pro SEO pracovníky, měl by si je každý z nich aspoň jednou za rok přečíst.

Co musí splňovat vysoce kvalitní webová stránka?

Prvním krokem při hodnocení PQ [Page Quality] je pochopení skutečného účelu stránky

Weby nebo webové stránky bez jakéhokoliv prospěšného účelu, včetně stránek, které jsou vytvořeny bez snahy pomoci uživatelům, nebo stránky, které mohou šířit nenávist, způsobit škodu, dezinformovat nebo klamat uživatele, by měly obdržet nejnižší hodnocení.

Charakteristice kvalitních stránek se zabývá sekce 4.0 High Quality Pages. Na vlastní hodnocení nemá vliv, zda se jedná o stránku informativní, prodejní či zábavní. Důležitý je účel, kvůli kterému byla stránka vytvořena, a to, jak tento účel naplňuje.

Google chce, aby každá stránka byla pro uživatele něčím přínosná či užitečná. U webové stránky rozlišuje:

 • Hlavní obsah (MC = Main Content)
 • Doplňkový obsah (SC = Supplementary Content)
 • Reklama za účelem zisku

Kvalitní stránky mají tyto vlastnosti:

 • Vysoká úroveň odbornosti, autority [směrodatnosti] a důvěryhodnosti (E-A-T).
 • Odpovídající množství kvalitního hlavního obsahu [MC = Main Content], včetně popisného či užitečného titulku.
 • Postačující informace o webu a/nebo informace o tom, kdo je zodpovědný za web. Pokud je stránka zaměřena především na nákup či zahrnuje finanční transakce, měla by obsahovat veškeré potřebné informace o zákaznickém servisu.
 • Dobrá pověst webu pro web, který je zodpovědný za hlavní obsah na stránce. Dobrá pověst tvůrce hlavního obsahu [MC], pokud je odlišný od tvůrce webu.

Co je E-A-T?

O  E-A-T se debatuje už od srpna 2018. Tehdy Google spustil aktualizaci svého hlavního algoritmu. Neoficiálně byla tato aktualizace nazvána Medic, ale také se objevilo označení E-A-T Update. Aktualizace zasáhla zejména finanční weby, weby zabývající se zdravotní péčí anebo hráčské weby, tedy webové stránky, jež Google označuje jako YMYL (Your Money Your Life). Jedná se o stránky, které mohou mít negativní dopad na životní situace jedince a jeho rozhodování.

Akronym E-A-T se skládá z počátečních písmen anglických slov Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost. Celkem 130x se v nejnovější verzi Pokynů pro hodnotitele kvality Vyhledávání zmiňují faktory E-A-T, což už samo o sobě svědčí o jejich důležitosti.

První zmínka o E-A-T je v sekci 3.1 Page Quality Rating: Most Important Factors.

K faktorům, k nimž se při posuzování kvality stránky přihlíží, patří:

 • Účel stránky.
 • E-A-T („důležité znaky kvality").
 • Kvalita a množství hlavního obsahu.
 • Informace o webu nebo o tom, kdo je zodpovědný za hlavní obsah. 
 • Pověst webu nebo pověst toho, kdo je zodpovědný za hlavní obsah.

V sekci 3.2 Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) se externím hodnotitelům ukládá, aby posuzovali:

 • Odbornost tvůrce hlavního obsahu stránky.
 • Autoritu tvůrce hlavního obsahu, samotného hlavního obsahu a webu jako takového.
 • Důvěryhodnost tvůrce hlavního obsahu, samotného hlavního obsahu a webu jako takového.
   

Jon-Mikel Bailey v článku „Google E-A-T, Link Building, and SEO’s Future“ vysvětluje E-A-T takto:

 • Odbornost – Rozumíte tomu, o čem píšete, a můžete to i doložit. Google používá různé nástroje, aby zjistil, zda tomu tak je, nebo ne.
 • Autorita - Jste považováni za cenný zdroj poznatků v daném oboru kvůli obsahu, který vytváříte, a kvůli odborníkům, kteří ho považují za natolik hodnotný, že na něj odkazují nebo ho citují.
 • Důvěryhodnost - Váš web je bezpečný a snadno použitelný. Vašim údajům lze věřit. Jste skuteční a sídlíte na reálné adrese.

Bailey říká: „E-A-T je varování pro firmy a organizace, které trvale nedbají na kvalitní obsah a na snahy o tzv. white hat SEO, ale jen se spoléhají na to že se budou umisťovat ve vyhledávání.“

Týká se E-A-T každého webu?

Google v Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání upozorňuje, že úroveň E-A-T u daného webu závisí na tématech, kterými se zabývá, a na tom, do jaké míry jeho obsah odpovídá YMYL. Například web věnovaný lékařským tématům bude nepochybně potřebovat velkou úroveň E-A-T. Jeho obsah musí vytvořit odborník. Autor obsahu i web samotný musejí být dostatečně hodnověrní a důvěryhodní. Na druhou stranu, některá témata, jako je například fotografování či výuka hry na kytaru, vyžadují nižší míru E-A-T.

Pokud máte potíže s umístěním svého webu ve výsledcích vyhledávání, zamyslete se nad účelem svých webových stránek a svého webu jako celku. Vytváříte obsah, který poskytuje spolehlivé a aktuální  informace? Vaše stránky by měly mít užitečný účel a plnit ho lépe než stránky vašich konkurentů.

Je E-A-T hodnoticím faktorem?

V březnu 2020 Google aktualizoval na blogu článek Dannyho Sullivana „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”, který obsahuje pokyny a doporučení týkající se aktualizací hlavního algoritmu.

„Od té doby, kdy byl sepsán tento článek, se nás lidé občas ptají, zda je E-A-T hodnoticím faktorem. Naše automatizované systémy používají pro řazení kvalitního obsahu ve vyhledávání kombinaci mnoha různých signálů. Snažíme se, aby tato kombinace byla v souladu s tím, co by lidé považovali za skvělý obsah, když by ho posuzovali podle kritérií E-A-T. S ohledem na to lze posouzení vašeho obsahu podle E-A-T systémově sladit s různými signály, které naše automatizované systémy používají k hodnocení obsahu.“ 

Google ve své Nápovědě upozorňuje: „Odpovědi od hodnotitelů nám pomáhají vyhodnocovat změny, ale nemají přímý vliv na pořadí výsledků vyhledávání.“ (Zdroj: Nápověda Vyhledávání Google.)

Z výše uvedeného vyplývá, že E-A-T sice nepatří mezi hodnoticí faktory, ale Google se snaží lidské hodnocení sladit se signály, které používají jeho automatizované systémy.

 • Hodnotitelé kvality vyhledávání pravidelně posuzují E-A-T u výsledků vyhledávání.
 • Google používá jejich zpětnou vazbu, aby poznal konkrétní signály, které vyhovují kritériím E-A-T.
 • Na jejich základě Google vylepšuje své vyhledávací algoritmy.

Ben Gomes, viceprezident pro vyhledávání v Googlu, to popisuje takto:

„Na tyto pokyny pro hodnotitele můžete pohlížet jako na pomůcku, jakým směrem chceme, aby se vyvíjel vyhledávací algoritmus. Neříkají vám, jak algoritmus hodnotí a řadí výsledky vyhledávání, ale především ukazují, co by měl algoritmus dělat.“ (Jillian D’Onfro, „We sat in on an internal Google meeting where they talked about changing the search algorithm — here’s what we learned“.)

Říjen 2021: Aktualizace pokynů pro hodnotitele kvality Vyhledávání

Významné změny byly provedeny v sekci 7.0 Lowest Quality Pages. Google rozšířil typy těchto stránek, jejich popis a uvedl konkrétní příklady toho, co znamená, že stránka škodí, šíří nenávist nebo dezinformuje.
Patří sem:
- Weby, které se zaměřují na doxing, tj. zveřejňování citlivých osobních údajů bez souhlasu a vědění jejich majitelů.
- Obsah, který poskytuje návod na spáchání sebevraždy nebo vraždy.
- Obsah s urážlivými nebo ponižujícími stereotypy.
- Závadný obsah, který lze snadno vyvrátit obecně uznávanými fakty.
- Teorie, které nejsou podloženy žádnými fakty nebo důkazy.

Zdroj: Lily Ray, „5 New Google Quality Rater Guidelines Updates & Why They Matter".

 

Použité zdroje:

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu?

Google aktualizace hlavního algoritmu
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Jak lidé vyhledávají na internetu

Ilustrativní obrázek k textu o způsobech vyhledávání
Jaké typy vyhledávacích dotazů se používají při vyhledávání?

Přidat komentář